Skip to main content

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² GGZ) meet aspecten van de kwaliteit van zorg in de voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg. Hierbij het resultaat van CGG Passant publicatie resultaten VIP

Inspectie CGG PassAnt CGG PassAntvzw is een centrum voor geestelijke gezondheidszorg met vier vestigingsplaatsen: Leuven, Haacht, Halle en Dilbeek. Zoals elk CGG kreeg CGG PassAnt vzw het bezoek van het inspectieteam van het departement Welzijn, Volksgezondheid & Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.De inspectie vond plaats op 5 februari 2018 in onze vestiging in Halle. We ontvingen het definitieve verslag van deze audit op 3 juli 2018. Het team van CGG PassAnt vzw heeft deze inspectiedag als constructief ervaren. Het verslag biedt ons extrahulp bij het vaststellen van verbeterpunten in onze werking zodat we onze zorg kunnen optimaliseren.De focus van deze inspectieronde lag op vier thema’s binnen het reguliere volwassenenteam van Halle:1.behandelplan2.multidisciplinaire werking3.uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback4.detectie en behandeling van suïcidaal gedragBehandelplannen In de dossiers van CGG PassAnt vzw vond de inspectie een plan van aanpak. Aan de inhoudelijke verwachtingen, opgelegd door de overheid, bleek nagenoeg altijd voldaan te worden in de gecontroleerde dossiers. De hulpvraag en de hulpverwachting van de cliënt en de doelstellingen waren aanwezig, de diagnose of hypothese werd gevonden.Er is volgens de inspectie verbetering mogelijk op het vlak van het systematisch bijhouden van basisinformatie over de psycho-emotionele gezondheid en de bredere gezondheidstoestand van de cliënt (somatische klachten, actueel gebruik van geneesmiddelen, …).De komst van een nieuw elektronisch patiëntendossier op korte termijn biedt hier kansen. Bij het in gebruik nemen van dit platform worden de afspraken over het bijhouden van de gegevens in het algemeen en het behandelplan in het bijzonder verfijnd.Multidiciplinaire werking De inspectie stelde vast dat de dossiers toegankelijk zijn voor de verschillende betrokken medewerkers en dat er afspraken zijn over de frequentie van de intercollegiale besprekingen. In de afspraken zijn er geen verwachtingen over welke disciplines aanwezig moeten zijn maar CGG PassAnt vzw verzamelt wel op gestructureerde wijze gegevens omtrent het multidisciplinair overleg.Er zijn afspraken over de inhoud van de afsluitbrief/eindsynthese maar niet over de bestemmelingen van dit verslag. De kwaliteit en de uitgebreidheid van de afsluitbrieven verschilt nogal van dossier tot dossier. CGG PassAnt vzw kan te weinig schriftelijke

 

communicatie met de huisarts aantonen. De vorm en inhoud van het multidisciplinair overleg en de vorm en inhoud van het syntheseverslag wordt besproken binnen de kwaliteitscel van CGG PassAnt vzw zodat deze verbeterpunten worden meegenomen.Uitkomstenmonitoring en cliëntenfeedback CGG PassAnt vzw verwerft op systematische wijze op cliëntniveau gegevens over de outcome van de behandeling door gestructureerde bevraging van de cliënt. De gegevens wordenvoornamelijk benutom het behandelplan bij te sturen. De inspanningen die geleverd zijn door de kwaliteitscel van ons CGG hebben hun vruchten afgeworpen. We willen deze sterkte borgen voor de toekomst.Detectie en behandeling van suïcidaal gedragDe rapporten van alle CGG in Vlaanderen en het opgemaakte beleidsrapport worden gepubliceerd opdewebsitevanhetAgentschapZorginspectie180703-Verslag Inspectie CGG PassAnt

 
 
Call Now Button